Тaзи платформа за вътрешно фирмени обучения е създаден по проект BG-RRP-3.005-0130-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “, реализиран от БС Ултима Трейд ЕООД и e с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по програма за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Проект и главна цел: BG-RRP-3.005-0130-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “
 

Бенефициент:  БС УЛТИМА ТРЕЙД ЕООД, ЕИК: 200459354

Общата стойност на инвестицията и размера на предоставеното безвъзмездно финансиране:  20 000.00лв.


 Начална дата на изпълнение на инвестицията:    05.06.2023г.

Крайна дата на изпълнение на инвестицията:      05.12.2023г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БС УЛТИМАТРЕЙД ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.